Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering

Uitvaartvereniging ‘Eert De Doden’ Wijnjewoude e.o.

d.d. 22 april 2024 om 20.00 uur in De Swingel

Agenda

1.         Opening door de voorzitter

2.         Vaststellen van de agenda

3.         Mededelingen voorzitter

4.         Moment van gedenken

5.         Verslag Algemene Ledenvergadering 17 april 2023

6.         NAV en vaststelling van deze notulen

7.         Jaarverslag 2023

8.         Verslag penningmeester

9.         Verslag kascommissie Alex van der Meer en Lammert Bouma

            Benoeming nieuw kascommissielid: Joh. Bosscha

10.       Vaststellen contributie en ledenkorting

11.       Royeren niet betalende leden/niet te traceren leden/Akkoordverklaring    

12.       Bestuursverkiezing:

Marten Jakobs is aftredend en niet herkiesbaar

            Voorstel nieuw bestuurslid: Janny Copeland – Rozema

13.       Rondvraag

14.       Sluiting