Agenda Algemene Ledenvergadering Uitvaartvereniging ‘Eert De Doden’ Wijnjewoude e.o. d.d. 17 april 2023 om 20.00 uur in De Swingel

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Mededelingen voorzitter
 4. Moment van gedenken
 5. Verslag Algemene Ledenvergadering 25 april 2022
 6. NAV en vaststelling van deze notulen
 7. Jaarverslag 2022
 8. Verslag penningmeester
 9. Verslag kascommissie Sietske Kamminga en Alex van der Meer
  Benoeming nieuw kascommissielid: Lammert Bouma
 10. Vaststellen contributie en ledenkorting
 11. Bestuursverkiezing: Henk van der Bij is aftredend en herkiesbaar.
 12. Rondvraag
  PAUZE
 13. Spreker Van der Zwaag Uitvaartzorg
 14. Sluiting