Copyright © Alle rechten voorbehouden.
Eert de Doden
Wijnjewoude
 
Uitvaartvereniging
Home. De Laatste Eer - Bakkeveen. De Laatste Eer - Siegerswoude-Frieschepalen. Eert De Doden - Wijnjewoude.

Uitnodiging Ledenvergadering op maandag 12 oktober 2020


Hierbij nodigen wij u uit voor de uitgestelde Algemene Ledenvergadering van Uitvaartvereniging “Eert de Doden”te Wijnjewoude.


Nieuwe datum : Maandag 12 oktober 2020

Aanvang : 20.00 uur

Locatie : MFC de Swingel


Geachte leden,


We houden deze vergadering corona-proof! Geen spreker en nazit.

Op de algemene ledenvergadering wordt een voorstel gedaan tot statutenwijziging. De Friese Federatie (overkoepelend orgaan) heeft concept statuten opgesteld, die wij als bestuur onderschrijven. Waarom een Wijziging? De redenen zijn o.a. de digitalisering van onze berichtgeving, intrede van het internetbankieren, de wet op de privacy en de financiële situatie van de vereniging. Verder zijn er

nog een aantal kleine aanpassingen gedaan. Vanaf half september staan de concept statuten op onze website

(www.uitvaartverenigingenopsterland.nl) en liggen ze bij de bestuursleden ter inzage.


Agenda:


1. Opening

2. Notulen van de alg. Ledenvergadering van 19 maart 2019

3. Jaarverslag door de secretaresse

4. Verslag penningmeester

5. Verslag kascommissie: A de Haan-v.d. Wal en J. Lindeboom

6. Benoeming nieuw kascommissielid

7. Mededelingen:

 Vaststellen contributie en ledenkorting

 Verzekering Bestuurlijke Aansprakelijkheid

 De mogelijkheid voor onze leden om 15% korting te krijgen op Digitale Nazorg

8. Statutenwijziging en wijziging Huishoudelijk Reglement

9. Bestuursverkiezing: Marten Jacobs is aftredend en stelt zich herkiesbaar

10. Afscheid Sietse Woudstra als drager

11. Rondvraag

12. Sluiting

Graag tot ziens op de ledenvergadering

Bestuur Uitvaartvereniging “Eert de Doden” Wijnjewoude


Download hier het concept van de statutenwijziging voor de vereniging

Download hier de bestaande statuten van de vereniging

Download hier het concept huishoudelijk reglement voor de vereniging