Uitvaartverenigingen

24 uur per dag bereikbaar


Bel: 0513-622339


Bezoekadres:

Cissy vanMarxveldtlaan11

8453 WB Heerenveen-Oranjewoud


www.vdzwaag.nl

Copyright © Alle rechten voorbehouden.  
Agenda algemene ledenvergadering 2020 Home. De Laatste Eer - Bakkeveen. De Laatste Eer - Siegerswoude-Frieschepalen. Eert De Doden - Wijnjewoude.

Datum:     maandag 23 maart 2020

Aanvang:  20.00 uur

Plaats:  MFC 'Dundelle',  Mjumsterwei 16 te Bakkeveen


1.  Opening


2.  Vaststellen agenda

3.  Notulen vorige vergadering


4.  Verslag penningmeester


5.  Verslag kascommissie ( nieuw lid vragen)


6.  Jaarverslag secretaris


7.  Mededelingen


8.  Financiën


9.       Vermogensbeheer


10.        Lichtjes tocht


11.       Wisseling bestuur

      Aftredend: J. Jagersma (niet herkiesbaar)

      Nieuw bestuurslid: Willem Nicolai

      Mochten er andere kandidaten zijn graag een week van te voren op geven bij het

      bestuur.


12.  Rondvraag


13.  Sluiting

Betaling en incassering lidmaatschapsgeld:

Het lidmaatschapsgeld voor 2020 wordt via automatische incasso afgeschreven rond 27 maart a.s. Hebt u geen automatische incasso? Dan verzoeken wij u het lidmaatschapsgeld, € 20.00 per persoon o.v.v. uw lidnummer, over te maken voor 23 maart.

Rekening nummer  NL 08 RABO 0305 1001 22

Algemene informatie: http://www.uitvaartverenigingenopsterland.nl/

U dient bij een sterfgeval contact op te nemen met onze uitvaartleider:

Van der Zwaag Uitvaartzorg  Cissy van Marxveldlaan 11

8453 WB  Oranjewoud                        Telefoonnummer: 0513-622 339

Maakt u gebruik van een andere uitvaartverzorger, dan kan dit gevolgen hebben voor de ledenkorting. Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris Dhr. O. Marinus 06 4013 6462


Download de agenda